LEAN Six Sigma Green Belt – IASSC certificering

Med en Green Belt uddannelse bliver du professionel projektleder indenfor Lean Six Sigma. Med en Green Belt får du et indgående kendskab til Lean Six Sigma som optimeringsværktøj og professionel procesoptimerings metodik.

Du bliver i stand til at definere projekter, måle og analyse samt implementere forandringer og følge op på forbedringerne efter endt implementering.

Udbytte

Som en del af uddannelsen skal alle kursister gennemføre et uddannelsesprojekt, der skal indbringe minimum 100.000 danske kroner til virksomheden. 

Med dette Green Belt program får du en solid og praktisk forståelse for LEAN Six Sigma, du vil blive en afgørende part i virksomhedens fremtidige forandrings- og optimeringsprojekter.

Tidligere kursister siger:

”Uddannelsen har givet et stort kompetence løft indenfor databaserede, forretningsmæssige løsninger – skabt overblik over processer, der letter formidlingen af indsigt. Six Sigma tankegangen har givet stort udbytte i forbindelse med vores NPS rejse og kategorianalyser.”

- Rasmus A. Nielsen, Analyse Chef, Coop

"Verdenen bliver aldrig den samme igen - det er min refleksion omkring GB uddannelsen. At lære hvordan data kan bruges proaktivt til at give en bedre bundlinje, det er bare én af de benefits der er ved GB uddannelsen hos LSV Group. En uddannelse der er berigende for både mig selv og min virksomhed – ren win win."

- Charlotte Brems Skøde om sin Green Belt-uddannelse

Deltagerprofil

Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimerings opgaver, og har en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter ved siden af dine andre daglige opgaver.

Du er i dag teamleder, projektleder eller leder, der arbejder med at optimering og virksomhedens processer. 

Undervisningsform

Undervisningen foregår over 5 x 2 dage med undervisning fra kl. 9-17. Undervisningen foregår som klassisk klasseundervisning, med praktiske øvelser, der skal sikre forståelsen af den lærte teori.

Undervisere

Alle undervisere er uddannede Master Black Belt og er certificeret af internationale udbydere, der sikrer kvaliteten af undervisningen. Alle undervisere skal leve op til internationale standarder og bliver overvåget af internationale organisationer.

Prisen indeholder

 • International akkrediteret Green Belt undervisnings-materiale (IASSC)
 • Opstartsmøde til grundlæggelse af uddannelsesprojekt
 • 10 dages undervisning fra kl. 9-17 (5 moduler)
 • Ubegrænset SigmaXL bruger Licens
 • Elektronisk adgang til supplerende materiale
 • Studieportal profil med adgang til test, tutorial artikler, templates mv. 
 • Personlig sparring og samtale om specifikke udfordringer
 • Månedlige støttedage
 • Mundtlig certificering
 • Skriftlig eksamen
 • Fuld forplejning under uddannelsen

Supportdage

Den første onsdag i hver måned (juli undtaget) er der fri support og kompetencerådgivning for alle kursister på LEAN Six Sigma uddannelserne. Her kan kursisterne modtage støtte til deres uddannelse, deres projekter samt generel support med de optimeringsopgaver de har i jeres respektive virksomheder. Det er frivilligt at deltage i disse supportdage.

Kursets opbygning

Kurset er bygget op omkring den klassiske DMAIC rootcause metodik, hvor faserne Define, Measure, Analyze, Improve og Control er grundstenene for undervisningen. Undervisningsforløbet afsluttes med en casedag, hvor den lærte teori bliver overført til et praktisk eksempel. Samtidig gennemgår de studerende en testeksamen på sidste dagen, der forbereder dem til den endelige eksamen.

Moduler:

1. Define

 • Definere muligheder 
 • Hvad er vigtigt?
 • Identificere, prioritere og udvælge forbedrings-mulighederne
 • Udvikle team charter for projekt
 • Opbygge et effektivt team
 • Identificerer og kortlægge processerne, der skal forbedres
 • Identificerer kunder og kunders behov og krav

På modul 1 gennemgås den grundlæggende forståelse af historien bag LEAN og Six Sigma samt hvordan et projekt startes succesfuldt. Dette er en meget overset fase i traditionel projektledelse, og en fase som er yderst kritisk for den senere succes. Der er en stor sandhed i at en god start skaber en god afslutning og her vil du lære værktøjerne for at sikre en god start. Hvordan defineres kunderne, hvad måler kunderne processen på (os som virksomheder og leverandører), hvordan defineres omkostningerne ved dårlig kvalitet, hvordan scopes et problem/et projekt, og hvordan skal vi måle succes. Deltagerne kan se frem til at blive udfordret i hvad selve kulturen er i professionel optimering, og efter dette modul vil de aldrig se på ders virksomhed og processer på samme måde igen.

2. Measure

 • Hvordan går det?
 • Afgør hvad der skal måles
 • Styre målingerne
 • Forstå variation
 • Evaluerer målesystemet
 • Bestemme præstationen for processen

Modul 2 er measure fasen. De fleste optimeringsfolk, hvad enten det er ledere eller projektledere bruger dagligt data. Men forståelsen for, hvad god data egentlig er, kan ofte være en stor udfordring. Vi gennemgår matematikken - hvad er lokation og hvad er variation og sætter rammerne for den senere data analyse. Vi vil gennemgå hvordan vi struktureret kan komme frem til de hypoteser, som skal testes (afprøves) i Analyze. Vi vil gennemgå værktøjer til at finde potentielle hovedårsager (rootcauses) til vores problemer og hvordan en dataindsamling skal foregå. Vigtigt i denne fase er forståelsen af målesystems analyser, og hvordan vi kan sikre at den data vi finder er valid og troværdig. Sidst, men ikke mindst ser vi på hvordan vi kan illustrere kapabiliteten af vores performance (det niveau vi rent faktisk leverer til vores kunder) og deraf udlede hvilken type procesudfordring vi har. Lad målingerne begynde.

3. Analyze

Analysere muligheder

 • Hvad er der galt?
 • Identificere potentielle kerneproblemer
 • Implementere komparative metoder
 • Opstille variationsundersøgelser
 • Opstille korrelationsanalyser

Modul 3 er analyse fasen. Vi starter med at gennemgå teorien om hvor meget data der skal indsamles for at kunne udlede en konklusion (altså hvad var hovedårsagen til vores problem),  samt teorien omkring hypotese testning – måden man finder konklusionerne på. Vi skal lære at teste de oftest brugte hypotesetest, og vil både arbejde med normalt fordelt data samt ikke normalt fordelt data. Denne fase opfattes af mange som en af de sjoveste og skaber baggrunden for at kunne bruge data til at udlede konklusioner. Efter denne fase vil kursisten forstå hvorfor vi siger at data analyse vægter tungere end erfaring, en kamp mange før denne fase (uddannelse) har tabt.

4. Improve & Contol

Forbedre præstationsniveau og sikre vedvarende succes

 • Hvad skal der gøres?
 • Generelle løsninger
 • Rangere og udvælge den bedste løsning
 • Kommunikere løsninger
 • Implementere den endelige løsning
 • Udvikling ad en kontrolplan
 • Implementere et monitorsystem
 • Revurdering og evaluering af forandringsresultater
 • Dokumentere procesændringer

I modul 4 gennemgår vi improve og control faserne i et projekt. Improve fasen er en fase de fleste ikke kan vente på, og desværre alt for ofte springer til alt for hurtigt. Vi arbejder videre med datanalyser og lære at bruge data til at udarbejde vores nye løsninger – løsninger der præcist og sikkert eliminere det problem vi identificerede i Define fasen. 

Derfra går vi over til at arbejde med at sikre vedvarende succes – så den nye løsning bliver godt forankret i organisationen. For hvor mange har ikke oplevet at løse et problem, for så 6 måneder senere at finde ud af, at de er tilbage ved udgangspunktet. Vi skal lære LEAN trappen at kende og hvordan vi bruger LEAN værktøjerne til at sikre vedvarende succes. Derefter skal vi gennemgå SPC – Statistisk Proces Control hvor vi bruger control charts til at sikre proaktiv kontrol/monitorering af den nye proces/løsning. Sidst gennemgår vi hvordan vi sikre, at vi aldrig igen skal få et tilsvarende problem, og hvordan vi sikre at hvis processen indikere den er ved at ændre sig vil vi straks opdage det. Kontrol er kun kontrol når den er vedvarende.

5. Case dage

Teori overføres til praksis

 • Case projekt øvelse
 • Hvor er dine huller i teorien
 • Test eksamen
 • Gennemgang af testeksamen
 • Diplom for gennemført uddannelse

Modul 5 handler om at omsætte teorien til praksis. Alle kursister vil som udgangspunkt have arbejdet med sit eget projekt under uddannelsen og vil efter dette modul afslutte deres personlige projekt. For at sikre så meget praktisk erfaring som muligt stilles kursisterne en case som de skal løse fra start til slut. Dette giver kursisten forståelse for den røde tråd i DMAIC og er en dag med masser af grin og sjov. Den sidste dag gennemføres en test eksamen med 175 spørgsmål. Denne eksamen klargøre kursisten til den endelige eksamen og ved gennemgangen sikre vi gennemgang af de områder hvor der skal gives ekstra undervisning. Dette er dagen hvor ens standpunkt registreres inden den endelige eksamen og giver en go forståelse af hvilket arbejde der skal laves inden den endelige eksamen. Modulet afsluttes med deltager diplom og alle bydes velkommen I LEAN Six Sigma universet. Et univers som for de fleste vil betyde de aldrig vil se på en proces udfordring på samme måde.

6. Teoretisk eksamensdag

Eksamen udføres af PeopleCert og er en teoretisk multible test på engelsk. Den består af 100 spørgsmål og kursisten skal have 70 % af de mulige point for teoretisk beståelse af kurset. Det er frivilligt at deltage i denne eksamen. Varighed af eksamen er 3 timer og 45 minutter.

7. Praktisk eksamensdag (endelige IASSC certificering)

Eksamen gennemføres ved færdiggjort praktisk projekt fra egen virksomhed. Eksamen foregår ved at kursisten fremligger for et panel hvoraf minimum en person vil være Master Black Belt. Kursisten skal vise praktisk forståelse for implementeringen af LEAN Six Sigma og forsvare sit projekt. Projektet skal minimum generere kr. 100.000,- til kursistens kravstiller for det er muligt at blive certificeret. Varighed af den praktiske eksamen er 1 time. Den praktiske eksamen skal finde sted senest 12 måneder fra sidste uddannelsesdag og bookes via underviseren på LEAN Six Sigma holdet.